1.- Identiteit van de bestandsbeheerder

De informatie die door de GEBRUIKER wordt verstrekt door middel van een van de formulieren op de WEBSITE zal worden opgenomen in een of meer bestanden die onder de verantwoordelijkheid vallen van KOOLAIR, S.L. (hieronder HET BEDRIJF genoemd), met geregistreerde vestiging: C/ URANO, 26 – POLÍGONO INDUSTRIAL Nº2 “LA FUENSANTA”, 28936 MÓSTOLES (MADRID).

 

2.- De rechtsgrondslag en de doeleinden van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag die de verwerking van via deze WEBSITE verzamelde gegevens wettigt, is de uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende partij en/of contractuele relatie of rechtmatige belangen wanneer er een contractuele relatie met de belanghebbende partij bestaat of wanneer het de bedoeling is diensten en producten aan te bieden die gelijk zijn aan of vergelijkbaar met de eerder gecontracteerde of gevraagde diensten en producten. Bijgevolg dient elke belanghebbende die zich registreert via eender welke vorm van deze WEBSITE uitdrukkelijk akkoord te gaan met het gebruik van de gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid zoals vastgelegd in het register of in deze WEBSITE.

HET BEDRIJF zal de door de GEBRUIKER verstrekte informatie voor verschillende doeleinden verwerken, afhankelijk van de manier waarop de gegevens worden verzameld:

 • Om diensten te verlenen waarnaar door de GEBRUIKER wordt gevraagd..
 • Voor het beheren, administreren, leveren, uitbreiden en verbeteren van de diensten waarvoor de Gebruiker zicht heeft ingeschreven of geregistreerd.
 • Voor het aanpassen van hiervoor genoemde diensten om de kwaliteit ervan voor de GEBRUIKER te verbeteren.
 • Voor het ontwerpen van nieuwe diensten die verband houden met de hierboven gemelde punten.
 • Voor het uitvoeren van statistische studies  om verbeteringen in de dienstverlening tot stand te brengen.
 • Voor het verzenden van de door de GEBRUIKER gewenste informatie.
 • Voor het verzenden van informatie over wijzigingen in de door de GEBRUIKER gecontracteerde producten of diensten.
 • Het versturen van informatie over nieuwe producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijk gecontracteerde producten of diensten of die op enigerlei wijze van belang kunnen zijn, ook elektronisch, zelfs wanneer de commerciële relatie tussen HET BEDRIJF en de GEBRUIKER ophoudt.

De GEBRUKER stemt in met de verwerking van zijn/haar gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden, met dien verstande dat de GEBRUIK deze toestemming kan herroepen door een e-mail te sturen naar het adres rrhh@koolair.com, waarbij hij/zij zich identificeert als GEBRUIKER van de WEBSITE en zijn/haar verzoek specificeert of, indien van toepassing, door het vakje aan te vinken dat voor dit doel op het formulier is aangebracht.

 

3.- Bewaren van gegevens

Ontkoppelde gegevens: Ontkoppelde gegevens worden zonder enige periode van verwijdering bewaard.

Klantgegevens: De bewaartermijn van persoonsgegevens zal variëren afhankelijk van de dienst die de Klant aangaat. De bewaartermijn zal in ieder geval het noodzakelijke minimum zijn en kan worden verlengd tot:

 • 4 jaar: Wet op delicten en maatregelen in de sociale orde (verbintenis op het gebied van aansluiting, inschrijving, indiensttreding, ontslag, bijdrage, betaling van loon…); Art. 66 e. v. Algemene belastingwet (boekhoudkundige boeken….);
 • 5 jaar: Art. 1964 Burgerlijk Wetboek (persoonlijke vorderingen zonder bijzondere termijn)
 • 6 jaar: Art. 30 Handelswetboek (boekhoudkundige boeken, facturen…).

Kandidaatgegevens in de selectieprocessen: Vanaf het moment dat de kandidaat ons formulier invult om deel te nemen aan de selectieprocessen (maximaal 1 jaar).

Persoonsgegevens van het contactformulier: Deze worden bewaard totdat uw aanvraag naar tevredenheid is voldaan of uw toestemming is ingetrokken.

 

4.- Ontvangers van de informatie

De gegevens die door de GEBRUIKER aan HET BEDRIJF zijn verstrekt, worden niet met derden gedeeld, behalve indien:

 • Het delen is bij wet toegestaan.
 • De gegevensverwerking is in overeenstemming met de vrije en legitieme aanvaarding van een rechtsbetrekking waarvan de totstandkoming, naleving en controle noodzakelijkerwijs de koppeling van een dergelijke verwerking met bestanden van derden met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld banken voor de facturering van producten of diensten die zijn gecontracteerd of koeriersbedrijven voor de verzending van producten die zijn gecontracteerd.
 • De gegevens worden opgevraagd door de Ombudsman, het Openbaar Ministerie of de rechters of rechtbanken of de Rekenkamer, in het kader van de uitoefening van de aan hen opgedragen taken.

 

5.- Verplicht of vrijwillig karakter van de gewenste informatie

De verplichte gegevens van elk formulier worden als zodanig op het formulier zelf vermeld.

Het niet verschaffen van deze informatie zal de effectiviteit van de door de Gebruiker gewenste dienst belemmeren

 

6.- Rechts uitoefenen

De GEBRUIKER kan zijn toestemming intrekken en zijn recht op toegang, rectificatie, annulering, opheffing, bezwaar, beperking en overdraagbaarheid uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres rrhh@koolair.com waarin hij zich identificeert als GEBRUIKER van de WEBSITE en het verzoek te specificeren.

De GEBRUIKER kan zijn recht van toegang, rectificatie, annulering, opheffing, bezwaar, beperking en overdraagbaarheid ook uitoefenen door middel van een gewone brief naar het hierboven aangegeven adres te sturen, waarin hij zich identificeert als GEBRUIKER van de WEBSITE, waarbij hij een fotokopie van zijn identiteitskaart of een gelijkwaardig document kan overleggen en zijn verzoek specificeert.

Ook als u van mening bent dat uw recht op bescherming van persoonsgegevens is geschonden, kunt u een klacht indienen bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming (www.agpd.es).

 

7.- Verbintenissen van de GEBRUIKER

De GEBRUIKER garandeert dat hij/zij ouder is dan 14 jaar en dat de verstrekte informatie volledig en waarheidsgetrouw is.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe HET BEDRIJF in kennis te stellen van elke wijziging in de gegevens die per e-mail aan het adres rrhh@koolair.com zijn verstrekt, waarin hij zich als GEBRUIKER van de WEBSITE identificeert en de te wijzigen informatie specificeert.

Evenzo verbindt de GEBRUIKER zich ertoe de wachtwoorden en de identificaties geheim te houden en HET BEDRIJF zo snel mogelijk op de hoogte te brengen in geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde toegang. Zolang deze communicatie niet heeft plaatsgevonden, is HET BEDRIJF vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die kan ontstaan door oneigenlijk gebruik van dergelijke wachtwoorden en identificaties door niet-geautoriseerde derden.

 

8.- Door de GEBRUIKER verstrekte gegevens van derden

Indien de GEBRUIKER persoonsgegevens van derden voor welk doel dan ook verstrekt, garandeert hij dat hij de betrokken partijen hiervan vooraf in kennis heeft gesteld en dat hij hen toestemming heeft verkregen voor het delen van hun gegevens aan HET BEDRIJF.

DE GEBRUIKER garandeert dat de betrokkenen ouder zijn dan 14 jaar en dat de verstrekte informatie volledig en waarheidsgetrouw is.

HET BEDRIJF verifieert de toestemming van de betrokkenen door middel van een initiële e-mail met niet-commerciële inhoud waarin de toestemming die namens hen door de GEBRUIKER is verleend wordt gecontroleerd.

Indien aansprakelijkheid voortvloeit uit een overtreding van deze voorwaarden door de GEBRUIKER is de GEBRUIKER aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke overtreding

 

9.- Cookies

Naast de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het surfen op het web, zoals sessiecookies, maakt deze website gebruik van eigen en externe advertentie- en analytische cookies, waarmee informatie kan worden opgeslagen in de browser van de gebruiker, die bij latere bezoeken kan worden opgehaald.

De diensten van Google Analitycs worden gebruikt om bezoeken aan de webpagina te meten en analyseren. De verkregen gegevens worden door Google behandeld in overeenstemming met het Google Analytics Privacy Policy. Daarom moet de uitoefening van enig recht met betrekking tot Google-cookies worden gedaan door het rechtstreeks te communiceren met degenen die verantwoordelijk zijn voor deze website.

Cookies worden pas op uw computer geïnstalleerd als u op de knop ACCEPTEREN klikt of als u bereid bent om op de website te surfen door middel van een van de volgende acties:

 • Wanneer u meer dan 30 seconden op de webpagina blijft
 • Verticaal scrollen door de webpagina
 • Klikken in een willekeurig punt van de webpagina of op een link op de webpagina.

Door een van deze acties uit te voeren accepteert de GEBRUIKER het gebruik van cookies en IP adres tracking bestanden waarmee HET BEDRIJF gegevens kan verzamelen voor statistische doeleinden, zoals: datum van het eerste bezoek, aantal keren dat de website is bezocht, datum van het laatste bezoek, URL en domeinnaam waardoor men op de website is gekomen, gebruikte browser en schermresolutie.

Dit zijn de instructies voor het aanpassen van de instellingen voor cookies in de belangrijkste browsers:

Chrome: Google Chrome aanpassen en beheren ->> Instellingen -> Geavanceerd -> Instellingen voor content -> Cookies. Raadpleeg voor meer informatie de helppagina van Google of de browserondersteuning.

Firefox: Extra -> Opties -> Privacy en Beveiliging -> Geschiedenis -> Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis Zie ondersteuning van Mozilla of de browserondersteuning.

Internet Explorer: Extra -> Internetopties -> Privacy -> Instellingen -> Geavanceerd. Voor meer informatie raadpleegt u de ondersteuning van Microsoft of de browserondersteuning.

Safari: Voorkeuren -> Veiligheid. Voor meer informatie raadpleegt u de ondersteuning van Apple of de browserondersteuning.

 

10.- Veiligheidsmaatregelen

HET BEDRIJF heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen en wijzigingen, verlies, ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde raadpleging te voorkomen, hierbij rekening houdend met de staat van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan zij zijn blootgesteld, ongeacht of deze het gevolg zijn van menselijk handelen dan wel van de fysieke of natuurlijke omgeving.

De GEBRUIKER moet zich er echter van bewust zijn dat veiligheidsmaatregelen voor het internet niet onfeilbaar zijn.

.