1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

In overeenstemming met de informatieplicht van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna, “LSSI”), wordt hieronder de volgende informatie verstrekt: het bedrijf dat eigenaar is van www.koolair.com (hierna, de “Website”) is KOOLAIR, S.L. met fiscaal nummer B88190830, gevestigd te C/ URANO, 26 – POLIGONO INDUSTRIAL Nº 2 “LA FUENSANTA”, 28936 MÓSTOLES (MADRID), geregistreerd in het handelsregister van Madrid, blad M-677700, Folio 146, Volume 38070, 1e inschrijving (hierna, KOOLAIR).

Contactgegevens:

TELEFOON: +34 916450033
E-MAIL: info@koolair.com


2. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

Elke persoon die toegang heeft tot deze website neemt de hoedanigheid van GEBRUIKER op zich en verbindt zich ertoe de WEBSITE of de informatie daarop niet te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde en, in het algemeen, deze te gebruiken in overeenstemming met de door het bedrijf vastgestelde voorwaarden.
De Gebruiker is verantwoordelijk voor de meningen, de inhoud en, in het algemeen, voor alle activiteiten die hij/zij uitvoert, en kan het bedrijf niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade die uit deze handelingen kan voortvloeien en die buiten zijn macht ligt en waarvan het feitelijk geen weet heeft.


3. VERANTWOORDELIJKHEID VAN KOOLAIR

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in de toegang tot de WEBSITE of de inhoud ervan, maar zal er alles aan doen wat redelijkerwijs in hun vermogen ligt om ervoor te zorgen dat deze zich niet voordoen.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de WEBSITE tijdelijk op te schorten wanneer onderhouds-, reparatie- of verbeteringswerkzaamheden vereist zijn.


4. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De volledige inhoud van de WEBSITE (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, databanken, afbeeldingen, tekeningen, grafieken, tekstbestanden, audio, video en software) is eigendom van het bedrijf en wordt beschermd door nationale en internationale regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, en alle rechten zijn voorbehouden.
De domeinnaam, handelsmerken, labels, onderscheidende kenmerken of logo’s die op de WEBSITE gebruikt worden, zijn eigendom van het bedrijf.
De teksten, grafische tekeningen, video’s of audiomedia die op deze WEBSITE nu of in de toekomst gebruikt worden, zijn eigendom van het bedrijf en derhalve is het volgende verboden:

  • Reproductie, verspreiding of wijziging, tenzij toestemming is verleend door het bedrijf of dit anderzijds wettelijk toegestaan is.
  • Elke schending van de rechten van het bedrijf of van de rechtmatige eigenaars ervan.
  • Gebruik voor andere commerciële of reclamedoeleinden dan strikt toegestaan.
  • Elke poging om de inhoud van de WEBSITE te verkrijgen via andere middelen dan die welke aan de GEBRUIKERS ter beschikking worden gesteld en die normaliter op een WEBSITE worden gebruikt.


5. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Het bedrijf is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt aan GEBRUIKERS, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: fouten of weglatingen in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van het portaal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud, ondanks het feit dat alle nodige technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen.


6. WIJZIGINGEN

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle wijzigingen aan te brengen die zij passend acht op de WEBSITE en om zowel de inhoud als de diensten die via de WEBSITE worden aangeboden en de manier waarop deze worden gepresenteerd of geplaatst, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.


7. HYPERLINKS

Voor het instellen van een hyperlink van een webpagina naar een van de pagina’s van de WEBSITE van het bedrijf gelden de volgende voorwaarden:

  • De reproductie, hetzij in zijn geheel, hetzij gedeeltelijk, van de diensten van de WEBSITE van het bedrijf is niet toegestaan.
  • Dieplinken met de pagina’s van de WEBSITE van het bedrijf is niet toegestaan, noch het creëren van een zoekmachine of een omgeving gerelateerd aan deze pagina’s.
  • Het is niet toegestaan om op de website met de hyperlink een handelsmerk, handelsnaam, labels, benaming, logo, slogan of andere onderscheidende kenmerken van het bedrijf te gebruiken.
  • Het bedrijf is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, informatie, verklaringen, meningen of diensten die aan het algemene publiek worden verstrekt op de webpagina waarop de hyperlink naar deze WEBSITE is aangebracht.
  • Elke hyperlink moet naar de homepage van de WEBSITE gaan.

Hyperlinks op de WEBSITE moet vooraf overeengekomen zijn met de eigenaars van de gelinkte websites. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor misbruik of activiteiten die in strijd met de wet, de goede zeden of de openbare orde zijn door gebruikers van deze gelinkte websites.


8. GELDIGHEID VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De entiteit kan te allen tijde de hier bepaalde voorwaarden wijzigen, mits het naar behoren zoals hier gepubliceerd wordt. De geldigheid van voornoemde voorwaarden hangt af van hun blootstelling en blijft van kracht totdat zij door andere naar behoren gepubliceerde voorwaarden worden gewijzigd.


9. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Het Spaanse recht is van toepassing op de dienstverlening van deze website en deze gebruiksvoorwaarden.
Alle geschillen met betrekking tot de diensten die via deze website worden geleverd, moet worden voorgelegd aan arbitrage-instanties, bemiddelaars of soortgelijke instanties voor consumentenzaken waarbij KOOLAIR op het moment van het geschil is aangesloten, evenals aan de betreffende rechtbanken en tribunalen in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.